Struktur för sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö

Struktur för sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö

Genom upprättandet av en struktur för en sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö ökar vi både möjligheten till likvärdig undervisning och skapar bra förutsättningar för att genomföra fjärr- och distansundervisning.

Genom att visa skolor hur de digitala enheterna, Malmö delar, digitala lärresurser, Google Classroom, InfoMentor, Malmö Apps-tjänster samt assisterande teknik och inbyggda tillgänglighetsfunktioner i olika sorters digital teknik kan användas i kombination med varandra skapar vi en röd tråd mellan alla de digitala system, som vi använder i undervisningen.

Med denna struktur möjliggör vi för de enskilda skolorna att upprätthålla undervisningen för både de elever som finns i det fysiska klassrummet och för dem som befinner sig i sina hem.

Chromebook/iPad

I och med Malmö stads 1-1 satsning har i princip alla elever tillgång till digitala enheter, både Chromebooks och iPads. Eleverna kan delta i undervisningen hemifrån genom att gå in i Google Classroom på sina Chromebooks/iPads och följa instruktioner från sina lärare.

Google Classroom

Google Classroom är basen för vår formativa undervisning. Här kommunicerar och samarbetar lärare och elever kring ett utbildningsinnehåll.

I Google Classroom lägger läraren upp information om sin undervisning och kan länka till undervisningsmaterial i Malmö delar och andra flerspråkiga digitala lärresurser. Läraren kan även dela ut arbetsuppgifter och återkoppla till sina elever i Google Classroom. Med de olika verktygen i Malmö Apps kan lärare och elever samarbeta kring lärandet med varandra.

Läraren kan integrera olika sorters assisterande teknik och presentera en samlad översikt för aktuella digitala stödstrukturer i Google Classroom.

Genom att starta upp digitala möten online kan lärare och elever träffas i realtid i Hangouts Meet, trots att alla inte befinner sig på samma plats.

Lärare kan även spela in lektionsgenomgångar i förväg med verktyget Screencastify och sedan publicera filmerna i Google Classroom i ett Flipped Classroom-syfte.

InfoMentor

InfoMentor är grundskolans huvudsakliga kommunikationskanal gentemot elever och vårdnadshavare. I InfoMentor ska skolan kommunicera nyheter och veckoplan till elever och vårdnadshavare.

Lärarna delar med sig av sin pedagogiska planering i kunskapsrum skapade för sina respektive ämnen. Skolans schema är integrerat i InfoMentor och kalenderfunktionen används för att tydliggöra datum för inlämning av arbetsuppgifter.

Den summativa bedömningen av elevernas kunskapsutveckling sker löpande i kunskapsmatriser, som är kopplade till lärarens kunskapsrum. Elever och vårdnadshavare kan även hitta kontaktuppgifter till lärarna i InfoMentor.

Digital arbetsyta och Delade enheter/Google Drive

Genom skolans interna digitala arbetsyta kan skolledning, lärare och pedagoger kommunicera och sprida intern information mellan varandra. I delade enheter/Google Drive har den pedagogiska personalen möjlighet att bygga en struktur kring undervisningen, där de kan dela med sig av sitt undervisningsinnehåll och samarbeta i gemensamma dokument.

Upphandlade digitala assisterande verktyg och lärresurser

Lärare och elever har tillgång till olika sorters digital assisterande teknik.

De digitala enheterna har inbyggd assisterande teknik, som går att kombinera med andra digitala verktyg, som finns tillgängliga i det pedagogiska arbetet i Google Classroom.

Det går även att anpassa verktygen i Malmö Apps (Google Workspace for Education) utifrån elevers individuella behov och förutsättningar.

Malmö delar

Malmö delar är en didaktisk resurs som möjliggör distansutbildning. På resursen delar skickliga pedagoger sina bästa arbetsområden, stort som smått. För dig som jobbar i Malmö stad kan dokument, filer, länkar och bilder delas i ditt Google Classroom.

Malmö delar tar tacksamt emot ditt material, som fungerar väl i distansundervisning! Inspirera och underlätta för andra lärare i ett kollegialt lärande. Tillsammans är vi starka.

Gå in på Malmö delar för att se hur du kan dela med dig!