Flerspråkighet och nyanlända


Studiehandledning på modersmålet

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumentet!

Särskilda rutiner vid användning av Classroom för studiehandledning på modersmålet.pdf

Nyanlända elevers lärande och ISP på distans

När det år 2018 blev obligatoriskt för skolor att utforma en individuell studieplan (ISP) för varje nyanländ elev arbetades det friskt med att upprätta och implementera av de individuella planerna i Malmös skolor. Det är kartläggningarna i steg ett och två tillsammans med den nyanlända elevens egna mål och ambitioner som ska ligga till grund för ISP och tydliggöra om eleven läser efter ordinarie schema, har prioriterad timplan, anpassad timplan, går del av dagen i förberedelseklass och hur skolämnen och studiehandledningen prioriteras, och alltsammans med en utgångspunkt i de kunskaper och erfarenheter eleven redan har med sig.

Språksektionen på PDM stödjer skolornas arbetsprocesser för en god mottagning, organisering och undervisning för nyanlända elevers skolframgång. Under en tid av digital undervisning vill de väcka frågan: Hur fungerar undervisning av de nyanlända eleverna på distans och behöver skolor stöd och inspiration för att leva upp till de individuella studieplanerna i en digital tid, väcks nya både behov och möjligheter?


Läs mer om Språksektionens vägledning och tips på Pedagog Malmö: Hur fungerar undervisning av nyanlända elever och individuella studieplaner på distans?

Nyanlända elever och nätbaserad undervisning

Våra nyanlända elever är en av de sårbara elevgrupper som vi möter i skolan. Hur påverkar en eventuell omställning till nätbaserad undervisning dessa elever? Vi vet att en undervisning via skärm inte är att föredra för nyanlända elever, då man förlorar flera viktiga verktyg när man inte befinner sig på samma plats. Vi får helt enkelt göra det bästa vi kan!


Det handlar om elever med ett specifikt behov av att träna sitt andraspråk genom att kommunicera och reflektera både enskilt och tillsammans med andra. Självklarheter som att använda kroppsspråk, bildstöd, förklara med enstaka ord och att interagera, är exempel på delar av undervisningen som riskerar att gå förlorade vid nätbaserad undervisning. Det är dock fortfarande viktigt att tänka på vid nätbaserad undervisning ge eleven de anpassningar och det stöd som den i vanliga fall får i skolan. Exempel på sådana anpassningar kan vara muntliga instruktioner, studiehandledning på modersmålet, bildstöd, struktur och tydlighet.

Det finns många råd och tips kring nätbaserad undervisning. Här nedan är samlat ett urval som rekommenderas till dig som undervisar nyanlända elever. Just den här elevgruppen är generellt sett i behov av specifikt stöd vilka ofta är de samma som för många andra elever i behov av anpassningar (se flik Extra anpassning och särskilt stöd).


Läs mer i Vägledning & stöds blogginlägg
på Pedagog Malmö: Nyanlända elever och nätbaserad undervisning

Blogginlägg språkintro - Grundskollärare - förbered er!

För gymnasiet kom beslutet om distansundervisning med mycket kort varsel. Lärarna som undervisar nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet på Norra Sorgenfri gymnasium fick snabbt ställa om till fjärrundervisning. I ett blogginlägg på Pedagog Malmö ger några av lärarna sina bästa tips till grundskollärare som kan komma att hamna i samma situation.

Blogginlägg - Nyanlända elever och distansundervisning

Anna Kaya är lärare i svenska som andraspråk och samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). På hennes blogg Ny i svenska skolan finns ett inlägg där hon redogör för sina tankar gällande nyanlända elever i årskurs 6-9. Inlägget innehållet flera tips och råd som även passar för dig som undervisar nyanlända elever i de lägre årskurserna.

Film - Nationellt centrum för andraspråk

Maria Wiksten, projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), har gjort en film där hon ger råd om saker som kan vara bra att tänka på när man undervisar nyanlända elever på distans. Bland annat kommenterar Maria Wiksten och ger exempel utifrån Anna Kayas inlägg på bloggen Ny i svenska skolan. Filmen innehåller också exempel på uppgifter där fokus inte i första hand ligger på läsa och skriva.

Sammanställning - Digitala verktyg för litteracitetsundervising

Sfi-lärarna Ivana Eklund och Helena Mehrstedt har sammanställt en lista

med konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser. Dokumentet riktar sig främst till lärare som undervisar elever på gymnasiet och vuxenutbildningen men här finns många tips som även passar för grundskolan.

Tv-podd - UR Skola hemma - Anpassad undervisning på distans

I tv-podden Skola hemma - experterna finns det stöd för både lärare och föräldrar. I avsnittet som handlar om anpassad undervisning på distans ger Helene Fägerblad, rådgivare på SPSM konkreta råd och tips till lärare. Hennes fyra viktigaste punkter är prioritera, avgränsa, tydliggör och återkoppla.

Pedagog Värmlands Skolord -ämnesord på olika språk